Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en el fitxer de Contactes responsabilitat de l’ AJUNTAMENT DE FONDARELLA amb CIF P2511800A i amb domicili a Rambla de la Font 26, 25244 FONDARELLA ( Lleida) . La finalitat és el control i gestió dels contactes així com poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.


En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Rambla de la Font 26, 25244 FONDARELLA ( Lleida) o a ajuntament@fondarella.ddl.net .

 

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a dpd@fondarella.ddl.net .


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
 

Aquesta web és propietat de L’AJUNTAMENT DE FONDARELLA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d' ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per L’AJUNTAMENT DE FONDARELLA per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de L’AJUNTAMENT DE FONDARELLA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de L’AJUNTAMENT DE FONDARELLA

L’AJUNTAMENT DE FONDARELLA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. L’AJUNTAMENT DE FONDARELLA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.